BANCADA MORADA 2018-11-26T10:24:39+00:00

BANCADA MORADA: Què fem a les institucions?

SECRETARIA D’ACCIÓ INSTITUCIONAL DE PODEM

Informes de l’acción institucional

Octubre 2018 (II)

► Corts Valencianes

Vos fem arribar un resum de les principals iniciatives que han centrat l’activitat parlamentària de Podem en les institucions a les últimes setmanes.

Ocupació i hosteleria

Proposició No de Llei. Les Corts han iniciat el procediment parlamentari de la PNLL per la qual es regula la creació d’un segell d’ocupació just i de qualitat per a l’hostaleria i restauració de la Comunitat Valenciana.

Podem ha proposat que la Direcció General de Consum juntament amb l’Agència Valenciana de Turisme treballen conjuntament en el disseny i la creació d’un segell d’ocupació justa i de qualitat, d’aplicació en el sector de l’hosteleria i la restauració, que tina en compte les aportacions i els suggeriments que tant sindicats com empreses del sector puguen realitzar.

Aquest segell garantirà, entre altres coses, l’aplicació del conveni laboral territorial per part de les empreses, la mateixa retribució per treball del mateix valor en homes i dones i la contractació de persones que formen part de col·lectius vulnerables.

Així mateix, si aquest segell s’aprova donarà eines a aquelles empreses que fan bé les coses i cuiden els seus treballadors, donant valor afegit al servei, al mateix temps que pot donar al consumidor final motius d’elecció d’un servei, d’un restaurant o d’un hotel, visibilitzant la dignitat laboral a través d’un certificat oficial que pugui donar l’administració pública.

Lluita contra el frau i la corrupció

Proposició No de Llei. Recentment ha sortit endavant una iniciativa de Podemos-Podem en què es reclama que s’incloga la composició i propietat de les empreses que concorren a licitacions del Consell.

L’objectiu final d’aquesta iniciativa és que les empreses que presenten propostes a les licitacions públiques de la Generalitat tinguen més puntuació si no tenen en la seva administració o propietat persones condemnades en ferm per casos de corrupció.

Així, mitjançant aquesta PNLL es podrà demanar la documentació necessària de les empreses que es presenten als concursos públics de la Generalitat, per deixar clara la propietat de les mateixes. Es tracta en tot cas d’un primer pas per, en una altra iniciativa futura, plantejar incloure en les clàusules administratives criteris ètics en els quals es prime la contractació amb empreses que no tinguen en la seva propietat a persones condemnades per corrupció.

Dret Civil Valencià

Proposició de Llei. En l’última sessió plenària va tenir lloc la presa en consideració de la Proposició de Llei per a la modificació addicional segona de la Constitució Espanyola per a la reintegració efectiva del dret civil valencià.

Es tracta d’una iniciativa presentada pels grups parlamentaris Popular, Socialista, Compromís i Podemos-Podem amb l’objectiu d’obrir una via que faça possible la recuperació dels drets civils valencians, després d’una sentència del Tribunal Constitucional en 2016 que anul·lava tres lleis nascudes a partir d’aquest marc.

El moviment sorgit al voltant d’aquesta demanda compta amb un suport transversal a totes les comarques valencianes i supera adscripcions ideològiques. El suport a aquesta iniciativa ha estat subscrit per 341 municipis valencians, que representen a més de 4,4 milions de ciutadans (el 90% del cens valencià). Associacions empresarials, sindicats, facultats de Dret, entitats culturals, col·lectius LGTB, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i les tres diputacions provincials del País Valencià s’han adherit a una causa que pretén elevar el debat al Congrés i donar sortida al que es considera una injustícia històrica i discriminatòria per a la capacitat reguladora de les eines d’autogovern valencià.

Execució Pressupostària

Interpel·lació. El Grup Parlamentari Podemos-Podem ha realitzat una interpel·lació al Consell sobre la valoració que fa dels nivells d’inexecució pressupostària que revelen els comptes de 2017 i les mesures que pensen adoptar perquè la situació no es repetisca el 2018, quedant-se sense executar polítiques socials i de millora de serveis públics bàsics.

No podem considerar les inexecucions pressupostàries com a mers problemes tècnics. Han de ser abordades com un problema polític, ja que de l’execució d’aquests pressupostos depèn el benestar de les valencianes i valencians. Només cal fer una ullada a les xifres de pobresa a la Comunitat Valenciana o la necessitat d’actuacions a la xarxa de rodalies per adonar-se del mal que fa cada euro que es deixa sense executar del pressupost que tots hem pactat.

El Consell ha de prendre mesures com més aviat millor per evitar que en aquest any tornen a quedar-se sense executar molts milions d’euros que permetrien millorar la vida dels valencians i valencianes.

Octubre 2018 (I)

Vos fem arribar un resum de les principals iniciatives que han centrat l’activitat parlamentària de Podem en les institucions a les últimes setmanes.

► Corts Valencianes

Infància i adolescencia

Projecte de llei. El ple de les Corts Valencianes ha iniciat la tramitació de la llei de la infància i l’adolescència, que atorga als menors la consideració de ciutadans i ciutadanes de ple dret.

Entre altres mesures, la futura llei impulsa la participació dels menors en la vida pública i avança en la promoció dels seus drets, i elimina el límit d’edat perquè s’escolti la seva opinió abans de donar el consentiment informat en els tractaments mèdics.

A més, reconeix per primera vegada el dret a la identitat i a l’expressió de gènere dels nens, nenes i adolescents, i fixa l’obligació del pare, mare o tutors a escoltar les seves opinions i respectar les seves conviccions en referència a la llibertat d’ideologia, de consciència i religió.

Estructures agràries

Projecte de Llei. Després del debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, d’estructures agràries de la Comunitat Valenciana, ja podem parlar d’una nova norma que regularà l’agricultura valenciana.

La futura llei defineix el sòl agrari infrautilitzat i ofereix alternatives per al seu ús sostenible, com la creació d’una xarxa d’oficines gestores de terres, que posaran en contacte l’oferta i la demanda de parcel·les agràries per mobilitzar sòl i constituir explotacions viables.

També preveu mapes agronòmics, com a eina de planificació per a les polítiques agràries de la Generalitat; el pla d’actuació sectorial; la promoció de parcs agraris i la creació de la figura de la Iniciativa de Gestió en comú, a la qual podran acollir-se explotacions associatives o agrupacions d’explotacions. A més, crea la figura de l’agent dinamitzador, la persona que impulsarà la gestió sostenible del territori, i contempla incentius fiscals en l’adquisició i lloguer de finques rústiques.

Males pràctiques en l’administració

Debat i votació del dictamen de la Comissió de Justícia, Govern i Administració Local sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, d’inspecció general de serveis i del sistema d’alertes per a la prevenció de males pràctiques en l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

Les Corts van donar el vistiplau a la llei que farà possible la posada en marxa d’un sistema informàtic d’alertes (que reben l’acrònim de Satan) per prevenir la corrupció a l’Administració autonòmica i el seu sector públic al que anomenen Satan que identificarà els processos administratius amb risc d’irregularitats i que també s’ha ofert a la Diputació de València. La llei s’ha aprovat amb 55 vots a favor (dels partits del Botànic, PSPV, Compromís i Podem i de Ciutadans), mentre que els 30 escons del PP van votar abstenció.

Mitjançant l’aprovació d’aquesta iniciativa es tracta de continuar aixecant la pesada llosa que va suposar l’herència que va deixar el PP i que encara patim en algunes administracions. Des de Podem donarem suport als instruments que protegisquen del frau i la corrupció i que suposen desterrar les males pràctiques de l’administració pública i de les empreses que hi treballen.

VAERSA

Moció Subsegüent. El Grup Parlamentari Podem ha presentat una moció subsegüent a la interpel·lació a la consellera d’Agricultura, medi ambient, canvi climàtic i desenvolupament rural sobre la situació actual de Vaersa i els seus treballadors.
Finalment, el ple de les Corts Valencianes ha aprovat per unanimitat demanar a l’Advocacia de la Generalitat i la Intervenció que, en un màxim de tres mesos, emeta el seu criteri sobre la possibilitat que Vaersa passe a ser una entitat pública empresarial (EPE).

A més, se sol·licita que s’analitze la forma legal i ajustada als acords amb els representants dels treballadors que permeta consolidar l’actual plantilla en treballadors fixos com un element de millora de les condicions de treball i l’estabilitat laboral. Aquests informes han de ser traslladats a tots els grups parlamentaris i als sindicats representants dels treballadors, i que després de la seva emissió es consulte a aquests sindicats quin és el canvi de l’empresa legalment possible que consideren més viable.

FSE i FEDER

Moció subsegüent a la interpel·lació del conseller d’Hisenda i Model Econòmic sobre la política general d’actuació de la Conselleria respecte als programes operatius del Fons Social Europeu (FSE) i del Fons de Desenvolupament Regional (FEDER) en el període 2014-2020.

El sentit d’aquesta moció pot resumir-se en els següents punts:

1. Arbitrar un sistema de funcionament que garantisca la plena absorció i eficient gestió dels fons estructurals i d’inversió europeus que puga obtenir la Comunitat Valenciana.

2. Tramitar i aprovar el més aviat possible un decret que tinga com a finalitat articular la participació i la coordinació funcional dels diferents òrgans gestors de la Comunitat Valenciana com a organisme intermedi en els diferents programes europeus, així com també definir processos de gestió, seguiment, control i avaluació.

3. Garantir la dotació de recursos humans estables i materials suficients per executar les obligacions encomanades per les autoritats estatals i europees amb vista a la gestió i execució dels fons estructurals i d’inversió europeus.

4. Retre comptes a les Corts sobre el compliment d’aquesta moció en un màxim de 4 mesos des que s’aprove.

IIS La Fe

Moció subsegüent a la interpel·lació a Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública sobre la situació en què es troben les fundacions públiques de recerca sanitària de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciutadans.

El contingut de la moció, que finalment va ser rebutjada, va constar dels següents punts:

 1. Incorporar la publicitat i informació de l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe al Portal de Transparència.
 2. Publicar la relació de llocs de treball de l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe.
 3. Revisar la temporalitat i l’estabilitat del personal de l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe.
 4. Establir criteris objectius de contractació complint amb els criteris de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.
 5. Realitzar una auditoria externa sobre la comptabilitat, així com el personal que forma part de l’Institut d’Investigació de la Fe.
 6. Facilitar la supervisió directa per part de l’Advocacia de la Generalitat de totes les contractacions de l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe.
 7. Normalitzar i regularitzar tots els comptes de l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe.
 8. Normalitzar totes les situacions irregulars i depurar responsabilitats.
 9. Cesar a l’actual vicepresidenta del Patronat de l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe.
 10. Nomenar el director o directora, així com l’equip directiu de l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe, amb criteris de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.
 11. Donar compte a les Corts del grau de compliment d’aquesta resolució en un termini de tres mesos.

Sector Ramader

Debat i votació del dictamen de la Comissió Especial d’estudi sobre la situació del sector ramader i els seus productes. El ple de les Corts Valencianes ha aprovat per unanimitat reclamar mesures urgents per al sector ramader, amb l’objectiu que aquest esdevinga un sector sòlid i modern, torne a ser un dels motors econòmics de la Comunitat i perdure en el temps.

Les conclusions assenyalen que els productors ramaders de la Comunitat arrosseguen una profunda crisi des de fa anys i no tenen capacitat de defensa davant els abusos de la gran distribució.
Per contrarestar aquesta situació, Les Corts proposen incentivar la incorporació dels joves al sector ramader valencià amb línies d’ajuts; ampliar els cicles de formació regalada en totes les províncies amb cursos de FP; fomentar el relleu generacional amb escoles de pastors, i cursos de formació de l’ofici de carnisser.

També plantegen un seguit de mesures, com donar suport a la creació d’escorxadors de proximitat, que s’estudie la viabilitat d’escorxadors mòbils, que es creen ajuts públics per a la creació d’escorxadors certificats per a explotacions ecològiques, i que facen campanyes institucionals de promoció de produccions autòctones i ecològiques. Altres propostes són estudiar la creació de segells de qualitat per potenciar les produccions extensives, ecològiques i de races autòctones, o d’una DO Mel de Flor del taronger de la Comunitat; potenciar el centre autonòmic públic de control lleter; disminuir la burocràcia del sector i fomentar la comercialització directa.

Gestió de l’Aigua

Debat i votació del dictamen de l’informe de la Subcomissió per a l’estudi de la gestió de l’aigua de la Comunitat Valenciana i possibles alternatives d’adequació davant els efectes del canvi climàtic i les necessitats humanes d’aigua, aprovat per la Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori.

El ple de les Corts Valencianes ha aprovat les conclusions de la subcomissió d’estudi sobre la gestió de l’aigua a la Comunitat, que reclama un pacte nacional per l’aigua que pose les línies bàsiques per a una política hídrica sostenible.

Les conclusions, presentades de manera conjunta pel PSPV, Compromís, Podem i Ciutadans, han quedat aprovades amb els vots d’aquests quatre grups, mentre que el PP s’ha oposat i s’ha quedat sol en la votació de les seves pròpies conclusions.

Estem davant d’un dictamen realista que suposa un punt de partida, en clara oposeció de la postura del PP que insisteix en un pla de transvasaments que no poden produir-se pel greu dany ambiental i per la falta de retorn econòmic que suposarien.

Patsecova i Model Comercial

Interpel·lació al conseller d’Economia sobre la política general del Consell pel que fa a l’establiment i desenvolupament d’un nou model comercial a la Comunitat Valenciana, tant pel que fa a la implantació de grans superfícies comercials i el Patsecova, com al comerç de proximitat , comerç rural, venda a domicili, venda no sedentària, venda a distància i comerç electrònic, venda automàtica, venda en subhasta, vendes promocionals i fins comercials.

Sens dubte, el Patsecova resoldria una bona quantitat dels problemes que actualment pateix el model comercial valencià, encara que per desgràcia no s’ha aprovat encara malgrat el nostre decidit impuls perquè així siga.

Setembre 2018

► Corts Valencianes

Vos fem arribar un resum de les principals iniciatives que han centrat l’activitat parlamentària de Podem en les institucions a les últimes setmanes.

LGTBI

Projecte de Llei. Llum Quiñonero va participar en nom del Grup Parlamentari Podem en el Debat de totalitat del Projecte de Llei, de la Generalitat, d’igualtat de persones LGTBI.

Finalment, l’aprovació d’aquest Projecte de Llei és un intent per compensar la injustícia històrica patida per culpa de la intolerància, la ignorància i el sectarisme. Mitjançant aquesta iniciativa, s’establiran les condicions necessàries perquè els drets de les persones LGTBI i els grups en què s’integren siguin reals i efectius, facilitant-los la participació i representaicón en tots els àmbits de la vida social. Així mateix, es busca contribuir a la superació dels estereotips que afecten negativament la percepció social d’aquestes persones i establir mesures concretes per aconseguir una societat més justa, lliure i basada en la igualtat de tracte i d’oportunitats de les persones LGTBI i l’acceptació de la diversitat com un valor afegit.

Cossos de bombers

Moció Subsegüent. Cristina Cabedo ha presentat una moció subsegüent a la interpel·lació al Consell sobre la política general en matèria de gestió i coordinació dels cossos de bombers i bomberes, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem.

Tots els grups menys el PP, que s’ha abstingut, han donat suport a aquesta moció presentada per Podem. Així, el ple de les Corts Valencianes ha acordat instar al Consell a tenir un cos únic de bombers i bomberes, amb una estructura i un comandament únic, i assegurar la seva gestió pública i directa per part de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les emergències.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és dignificar la tasca dels cossos de bombers, incloent-hi els bombers forestals. Per a això, la seva gestió ha de ser directa, professional i cent per cent pública, ja que deixar la porta oberta a la privatització aniria en contra d’assegurar els drets dels treballadors i contra la seguretat dels valencians i valencianes.

Mancomunitats

Projecte de llei. El ple de les Corts ha aprovat -amb els vots a favor de PSPV, Compromís, Podem i No Adscrits i el rebuig de PP i CS la Llei de Mancomunitats de la Comunitat, que pretén fomentar i regular el desenvolupament de les mateixes i introdueix com a nova figura les mancomunitats d’àmbit comarcal.

Antonio Montiel ha participat en nom de Podem en tot el procediment parlamentari que ha donat com a resultat aquesta Llei. Cal destacar que estem davant d’un avanç per posar mancomunitats més robustes i al servei de la ciutadania que permetin garantir i assegurar recursos. No obstant això, cal assenyalar que hauria estat una bona ocasió per abordar un debat social i polític sobre el model territorial i institucional que volem a la Comunitat Valenciana. Cal definir col·lectivament un model de país del segle XXI que passa per abordar qüestions com àrees metropolitanes, comarques i diputacions.

Mediació

Projecte de Llei. Fabiola Meco va participar en nom de Podem en el Debat de Totalitat del Projecte de Llei de la Generalitat de mediació de la Comunitat Valenciana.

La postura de Podem és la d’apostar per la solució no judicial de conflictes, que tots sabem el perjudicial que pot arribar a ser. Cal donar suport a la professionalitat de la mediació, la qualitat en la prestació del servei i per fer del diàleg entre les parts la principal via de resolució de conflictes a la Comunitat Valenciana.

Llei del lobby

Projecte de llei. Josep Almeria ha participat en representació de Podem en el Debat de totalitat del Projecte de Llei, de la Generalitat, reguladora de l’activitat de lobby en l’àmbit de la Generalitat i del seu sector públic instrumental.

Es tracta d’una matèria que necessita regulació i aquest és un primer pas necessari encara que no suficient. No en va, el Grup Parlamentari Podem va presentar fins a 34 esmenes abans de donar el seu suport al text, que ara seguirà el procediment parlamentari habitual.

D’altra banda, el ple ha aprovat pels vots del PP, Ciutadans i Podem una moció per millorar les condicions dels centres de menors de la Comunitat, presentada inicialment pel PP, i la redacció final s’ha consensuat entre aquests grups, a la que s’han abstingut socialistes i Compromís.

Ordenació del Territori, urbanisme i paisatge

Projecte de Llei. Antonio Montiel va participar en representació de Podem en el Debat de Totalitat del Projecte de Llei, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP).

Considerem que aquesta iniciativa és un pegat que a més impedirà abordar en aquesta legislatura una llei integral que permetés avançar cap a un model no basat en el creixement il·limitat del sòl urbanitzable.

Menors

Moció subsegüent. Fabiola Meco va presentar la moció subsegüent a la interpel·lació a la vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques inclusives sobre la política general en matèria de gestió de centres de menors de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Popular, científics i esportius no professionals.

El ple va aprovar pels vots del PP, Ciutadans i Podem una moció per millorar les condicions dels centres de menors de la Comunitat, presentada inicialment pel PP i la redacció final s’ha consensuat entre aquests grups, a la qual s’han abstingut socialistes i Compromís.

Educació

Moció subsegüent. El diputat César Jiménez ha presentat una moció subsegüent a la interpel·lació al conseller d’Educació, Recerca, Cultura i Esport sobre el suport a l’educació concertada a la Comunitat Valenciana, presentada pel GP Ciutadans.

Aquesta iniciativa de Ciutadans, finalment rebutjada, demanava respectar la legislació en la revisió dels concerts educatius i garantir la llibertat d’elecció de centres.

► Congrés

Castor

Proposta de creació de Comissió d’Investigació. La diputada al Congrés Àngela Ballester va defensar al Congrés la proposta de Unidos Podemos i Compromís per a crear una Comissió d’Investigació parlamentària sobre les possibles responsabilitats polítiques derivades de les irregularitats del procés d’adjudicació, finançament, construcció i indemnització del magatzem de gas Castor, situat front a les costes de Vinaròs. Esta Comissió va ser aprovada perunanimitat i per fi es podrà investigar un projecte que s’ha demostrat innecessari i inviable,perjudicial per a les poblacions de Castelló i una estafa per la qual la ciutadanía ha de pagarmés de 4.700 milions d’euros, mentre la constructora ACS, propietat de Florentino Pérez, no ha assumit ninguna responsabilitat.

Bombers

Preguntes. Àngela Ballester ha registrat algunes preguntes relatives a les condicions salarials dels bombers forestals de la Comunitat Valenciana. A través d’elles pretenem aclarir qüestions com quan pretén el Govern aplicar les condicions salarials pactades amb els bombers forestals i quins són els motius pels quals aquestes condicions no s’estan aplicant des de juliol de 2018, tal com s’havia acordat.

Juny 2018

Resum de les principals iniciatives que han centrat l’activitat parlamentària de Podem en les institucions a les últimes setmanes. A partir d’ara vos farem arribar també iniciatives dels nostres diputats i senadors en el Congrés i el Senat.

Corts Valencianes

Estatut d’Expresidents

Proposta de reforma. La proposta de reforma de l’Estatut d’Expresidents plantejada per Podem a través de la diputada Beatriu Gascó, ha rebut el suport de tots els grups parlamentaris. Es tracta d’una mera presa en consideració de la proposta, per la qual cosa s’ha de veure el contingut final i quines esmenes són aprovades.

En tot cas, la llei busca un compromís per la transparència i corregir l’excés de privilegis en les activitats dels expresidents. Això implicarà que els expresidents ja no seran membres nats del Consell Jurídic Consultiu, CJC, (passarien a formar part del Consell Econòmic i Social, CES, durant cinc anys) , perdrien privilegis com el servei d’assessoria o el cotxe oficial, i es regularien mecanismes de retirada de drets en cas de condemna per un delicte contra l’administració pública.

Llei de mort digna

Aprovada la Llei de drets i garanties de la dignitat de la persona en el procés d’atenció al final de la seua vida, que té com a objectiu regular l’exercici dels drets de la persona en eixos moments per a garantir el respecte a la seua dignitat i autonomia i vetlar per la qualitat de la seua vida durant el procés. La proposta plantejada per Podem ix endavant amb el vot a favor de tots els grups excepte el PP.

L’objectiu d’esta iniciativa, defesa pel diputat Daniel Geffner, és aconseguir un final de vida digne i avançar en l’autonomia del pacient. Defendre la vida és defendre el dret a morir amb dignitat respectant la voluntat de cada persona, evitant que esta depenga del personal sanitari o del centre. El final de la vida ha de ser amb el menor patiment possible tant per al pacient com per als seus sers volguts.

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Proposició de Llei. Les Corts tramita una proposició de llei de Podem que pretén garantir els drets d’informació de les persones consumidores en matèria de titulització i retitulització de préstecs hipotecaris i altres crèdits. La proposta va comptar amb el vot a favor de tots els grups parlamentaris a excepció del PP.

Amb esta iniciativa, defesa pel diputat Antonio Montiel, tractem d’acabar amb la indefensió que actualment patixen els consumidors davant dels bancs i grans empreses de serveis. Així mateix, és un pas necessari per actualitzar l’Estatut de consumidors i així dotar-los de majors garanties davant de pràctiques abusives.

iDental

Pregunta oral al conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball sobre males pràctiques de l’empresa iDental formulada pel nostre diputat Jordi Alamán.

“Quines actuacions ha realitzat la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball davant de les denúncies i reclamacions dels afectats d’iDental davant de les males pràctiques de l’empresa i quins resultats han tingut fins el moment?”

Pregunta oral a la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública sobre les demandes de les plataformes d’afectats per iDental formulada pel diputat Daniel Geffner.

“Ha realitzat la seua conselleria algun tipus d’actuació davant de les demandes realitzades per persones i plataformes d’afectats per iDental?”

Menors

Pregunta oral al conseller/a de Sanitat Universal sobre el consum de drogues per part de xiquets i adolescents. Un ampli percentatge de xiquetes, xiquets i adolescents de la nostra Comunitat consumixen drogues, majoritàriament alcohol, tabac i cannabis, a les que recentment s’han sumat les drogues sintètiques.

“Estudis d’experts confirmen les conseqüències nefastes del consum primerenc d’estes substàncies en organismes que estan en ple procés de formació. Esta realitat es deixa sentir de manera important en els centres de menors de recepció, acollida i en els de reforma on els menors complixen les mesures judicials.

A este efecte, quines mesures ha arbitrat o pensa arbitrar urgentment la seua conselleria respecte a la prevenció, per mitjà de conscienciació, de les conseqüències del consum de drogues? Quins mecanismes hi ha habilitats específicament per a xiquetes, xiquets i adolescents en la rehabilitació de consumidors?”

Educació

Pregunta oral al conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport sobre contingut acadèmic i garantia dels drets del col·lectiu LGTBI a càrrec de la nostra diputada Cristina Cabedo.

“Un ampli percentatge de xiquetes, xiquets i adolescents de la nostra Comunitat consumixen drogues, majoritàriament alcohol, tabac i cannabis, a les que recentment s’han sumat les drogues sintètiques

Estudis d’experts confirmen les conseqüències nefastes del consum primerenc d’estes substàncies en organismes que estan en ple procés de formació. Esta realitat es deixa sentir de manera important en els centres de menors de recepció, acollida i en els de reforma on els menors complixen les mesures judicials.

A este efecte, quines mesures ha arbitrat o pensa arbitrar urgentment la seua conselleria respecte a la prevenció, per mitjà de conscienciació, de les conseqüències del consum de drogues? Quins mecanismes hi ha habilitats específicament per a xiquetes, xiquets i adolescents en la rehabilitació de consumidors?”

Congrés

Refugiats

Preguntes al Govern. El Grup Parlamentari confederal Units Podem – En Comú Podem – En Marea ha presentat les següents preguntes al Govern a través de la diputada Àngela Ballester, relacionades amb l’arribada al Port de València dels refugiats i refugiades del vaixell Aquarius.

 1. Quines mesures pensa prendre el Govern per garantir l’acollida de les persones refugiades que viatgen en l’Aquarius i per garantir la defensa dels seus drets i la seua integració?
 2. Té intenció el Govern de derivar a les persones refugiades que arribaran en els propers dies al Port de València al CIE de Sapadors i altres CIEs?
 3. Quines mesures específiques pensa prendre el Govern per atendre als 123 menors que viatgen en l’Aquarius?
 4. Té previst el Govern el tancament definitiu dels Centres d’Internament d’Estrangers?
 5. Quines mesures preveu adoptar el Govern davant de les provades violacions dels Drets Humans en els CIEs i per garantir la protecció i defensa de les persones retingudes?
 6. En el cas que el Govern no vaja a tancar definitivament els CIEs en un breu període de temps, com pensa assegurar el Govern unes condicions d’habitabilitat dignes, salubres i higièniques en el CIE de Sapadors?

Juny 2018

Resum de les principals iniciatives que han centrat l’activitat parlamentària de Podem en les institucions a les últimes setmanes.

Lley Forestal

Reforma de la Llei Forestal. El passat mes de maig Les Corts van aprovar la reforma de la llei Forestal de 1993. Una modificació a proposta de Podem en la que els grups parlamentaris van treballar durant mesos per adequar-la als canvis ambientals i socioeconòmics que s’han produït en estos últims 25 anys.

Les muntanyes valencianes han patit una degradació important en els últims anys fruit de l’abandó institucional. La falta d’interés polític i pressupostari d’estos anys ha sigut nefasta per al nostre sistema forestal (73 per cent del sòl) així com per a l’economia i la creació d’ocupació en les zones rurals de la comunitat, afavorint la despoblació. Per mitjà d’esta reforma Podem aposta per iniciar un procés de renovació i adaptació de les 12 demarcacions del sòl forestal valencià a la realitat del segle XXI.

La reforma afecta temes clau com la gestió, prevenció, supervivència de la biodiversitat, realitat del canvi climàtic, geologia, atenció de la xarxa Natura 2000, economia, ocupació i despoblació. I fer front a la carència dels PORF, les deficiències d’accessos i camins, l’augment responsable d’infraestructura mínima de planificació en la prevenció dels futurs grans incendis forestals (GIF), la falta de sinèrgies amb els municipis enclavats en sòl forestal (Administració local) i sobretot, amb els habitants dels dits municipis.

Lley electoral

Proposició de Llei presentada pels grups parlamentaris de Compromís, PSPV i Podemos-Podem. El ple de Les Corts Valencianes ha aprovat, a pesar del rebuig del PP, la tramitació de la proposició de Llei Electoral Valenciana presentada pels partits del Pacte del Botànic que planteja la reducció de la barrera electoral al 3%, llistes desbloquejades a través d’un “vot preferencial”, la paritat en les mateixes o un incentiu en les subvencions als partits que celebren primàries. La llei manté la circumscripció provincial i estableix el sistema de vot preferencial com a possibilitat opcional. A més, estableix entre les incompatibilitats per a ser diputat autonòmic ser diputat en el Congrés, membre de corporacions locals, administradors/es i directors/es generals d’ens públics, membre del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació o persones que ostenten la presidència o la direcció de caixes d’estalvi de fundació pública.

Amb la modificació de la llei anterior, es pretén acostar la representació dels ciutadans i que les Corts s’assemblen més a la gent a qui representen. Es tracta d’una llei d’acord amb la societat valenciana del segle XXI, que no pot esperar a una reforma de l’estatut que per desgràcia roman incerta.

L’objectiu és acabar amb la inèrcia per la qual es va educar els ciutadans i ciutadanes en el bipartidisme. Estes Corts tenen l’oportunitat de tornar el dret a centenars de milers de ciutadans que s’han quedat fora per una llei electoral indigna i injusta.

Finançament electoral

Proposta de creació d’una Comissió Especial d’Investigació sobre el finançament electoral del PSPV i del Bloc entre 2007 i 2008, presentada pels grups parlamentaris Ciutadans i Podem.

 1. Carmen Sánchez Zamora, síndica del Grup Parlamentari Ciutadans, i Antonio Estañ García, síndic del Grup Parlamentari Podemos-Podem, van proposar al Ple dels Corts:
 2. La creació i posada en marxa d’una Comissió Especial d’Investigació sobre el finançament electoral del PSPV i del Bloc entre 2007 i 2008, així com de la relació de l’empresa Crespo Gomar amb les administracions públiques i altres partits polítics.
 3. La composició d’esta comissió serà la mateixa que la de les comissions permanents legislatives, segons l’article 45 del Reglament dels Corts.
 4. La comissió es constituirà abans de que acabe el mes de setembre i aprovarà, entre les propostes dels grups parlamentaris, el calendari, les compareixences convenients i el pla de treball corresponent.
 5. La comissió, en el termini màxim de sis mesos, haurà d’elaborar un dictamen on es plasmaran les conclusions, el qual, després de ser aprovat, s’elevarà al Ple de la Cambra per al seu debat i votació.

Regulació del consum de cannabis

Proposició No de Llei aprovada en Corts amb l’únic vot en contra del Partit Popular. Es tracta d’una PNL de tramitació urgent que impulsem des de Podem per a la regulació del consum de cannabis amb criteris científics i socials.

Amb esta iniciativa es pretén instar al Govern a regular i facilitar l’accés als tractaments terapèutics amb cannabis baix supervisió mèdica per a patologies en què estiga demostrada la seua eficàcia o en les que el metge ho considere indicat. També busca regular les especificacions legals i tècniques per al conreu controlat d’este producte i el posterior ús medicinal amb nivells de qualitat, traçabilitat i seguretat, a més d’establir punts de venda controlats i delimitar xarxes logístiques per evitar un ús fraudulent o il·legal.

Esta mesura cal contextualitzar-la en el marc dels drets humans. Es tracta d’evitar que les més de 100.000 persones que consumeixen cannabis terapèutic a Espanya puguen accedir al mateix sense recórrer al mercat negre i arriscar-se a ser multades o detingudes. Cal lluitar contra l’estigmatització que existeix entorn d’esta planta i deixar d’enfocar el plantejament sobre ella per a passar a parlar de com pot millorar la vida de les persones.

Acollida i protecció de menors.

Pregunta realitzada per la diputada Fabiola Meco a la Vicepresidenta i Consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives sobre la situació dels centres d’acollida i protecció de menors. La realitat dels centres d’acollida i protecció de xiquetes, xiquets i adolescents de la Comunitat Valenciana evidència una saturació d’estos recursos públics i una preocupant política que marca els ingressos d’estos menors en els centres.

“Quins criteris es ponderen des de la Conselleria en el moment de derivar un menor a qualsevol centre de la xarxa pública? Es valora la ràtio de menors i el nombre de professionals dels centres? Es valora l’equip existent en el centre en atenció a les necessitats específiques del menor derivat? Es pren en compte l’opinió dels centres i el perfil de les xiquetes, xiquets i adolescents residents en ells abans de fer la derivació i el corresponent ingrés?

En definitiva, com es vetla per l’interés del menor des de la seua Conselleria en la política de derivació de xiquetes, xiquets i adolescents de la Comunitat Valenciana en règim de tutela o de guarda?”

Sanitat

Pregunta realitzada pel diputat Daniel Geffner a la Vicepresidenta i Consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives sobre l’espai sociosanitari per a persones amb malaltia mental crònica.

“Com compatibilitza la política de convertir el centre de Bétera en el “primer gran espai sociosanitari de la CV per a persones amb malaltia mental crónica” amb la potenciació de la salut mental comunitària i l’objectiu d’inclusió social?”

Violència masclista

Pregunta realitzada per la diputada Cristina Cabedo a la Vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives sobre polítiques per a combatre la violència sexual contra les dones.

“Quin és el grau de compliment de la moció 29/IX, aprovada en la sessió del Ple de 8 de juny de 2017, sobre violència sexual contra les dones?”

Maig 2018

Vos fem arribar un resum de les principals iniciatives que han centrat l’activitat parlamentària de Podem en les institucions a les últimes setmanes.

PGE 2018

Presentació d’esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat. Al llarg de les últimes setmanes, i després de la presentació del projecte dels PGE, la Secretaria d’Acció Institucional de Podem ha dut a terme, en col·laboració amb diverses secretaries i amb els nostres representants al Congrés i el Senat (les diputades Rosana Pastor, Rita Bosaho, Àngela Ballester i Txema Guijarro, i les senadores Vicenta Jiménez, Pilar Lima i Ferran Martínez), una recopilació d’esmenes per a la seua presentació primer en el Congrés i després al Senat. S’ha tractat d’un procés intens i contrarellotge en el que s’ha aconseguit fer partíceps a molts municipis de la Comunitat Valenciana per garantir no només que tot el món conega el contingut dels PGE, sinó que també sàpiga de quina manera influeixen en el territori valencià i com podem lluitar des de Podem i des de les diferents candidatures municipals en la modificació de la política pressupostària.

S’ha tractat d’un procés d’informació, coordinació i recopilació de demandes en el cual els nostres regidors i regidores han tingut un especial protagonisme i sense la col·laboració dels quals hauria sigut molt difícil aconseguir-ho. Hem presentat al Congrés més de 120 esmenes; més de 120 ferramentes del canvi que naixen dels municipis i comarques del territori valencià i arriben al Congrés per demostrar que és possible fer les coses de manera diferent.

El contingut de totes eixes esmenes és molt variat i resulta complex resumir-lo en unes poques línies, però podem assenyalar alguns temes d’especial importància, com el desmantellament del magatzem nuclear de Castor i les ajudes als afectats, les infraestructures, el Pla de transició energètica o el nou model productiu de la Comunitat Valenciana. En total, totes les esmenes sumen un valor de quasi 600 milions d’euros.

Pot ser que alguns diguen que no ha servit per a res perquè els PGE del govern de Rajoy seran aprovats amb el suport del PNV, Coalició Canària i Ciutadans, i dificilment les nostres esmenes seran aprovades i es convertiran en realitat. Però gràcies a l’esforç i el treball col·lectiu, hui som una organització més sòlida, més cohesionada i més preparada per a treballar en les institucions. I els nostres regidors, regidores i la gent que treballa pels seus municipis tenen en eixes esmenes presentades ferramentes per demostrar que estem pendents de les demandes i necessitats dels nostres veins i veïnes, per defensar els interessos de la majoria.

Consell Jurídic Consultiu

Llei aprovada fruit d’una Proposició de Llei de Podem. El ple de Les Corts Valencianes va aprovar el passat 9 de maig la modificació de la Llei del Consell Jurídic Consultiu (CJC). Esta llei limita el mandat dels seus membres a un màxim de huit anys i canvia el sistema d’elecció tant dels consellers com de la presidència d’este òrgan.

La nova norma, que actualitza la Llei vigent de 1994 i va ser impulsada per Podem fa un any per mitjà d’una Proposició de llei, ha quedat aprovada amb els vots de tots els grups excepte el PP, que s’ha abstingut.

El nou sistema d’elecció que entra en vigor amb esta Llei estableix que els sis membres del CJC seran designats dos pel Consell i quatre per Les Corts (fins ara cada institució n’elegia tres); a més, el mandat dels consellers passarà de cinc a quatre anys, i d’un màxim de quinze a huit anys, i es garantirà la paritat de gènere en la seua composició.

Finalment, la nova norma estableix nous requisits per als consellers: els candidats o candidates hauran de demostrar més de quinze anys d’exercici professional (un més que en l’actualitat), i hauran de comparéixer davant d’una comissió de Les Corts per acreditar la seua idoneïtat, mentre que el CJC haurà de rendir comptes amb una memòria anual sobre la seua activitat.

Consell Audiovisual

Aprovació de la Llei de creació del Consell Audiovisual. Les Corts Valencianes han aprovat la llei de creació del Consell Audiovisual. La norma s’ha aprovat amb el suport de tots els grups excepte el PP i amb el compromís de presentar una proposta de modificació perquè el president del Consell siga triat per Les Corts i que els dos membres que designa el Consell compareguen primer en la Cambra per avaluar la seua idoneïtat i competència.

La Llei estableix que el Consell Audiovisual estarà format per set membres (cinc a proposta de Les Corts i dos recomanats des del Consell), i que el president d’este organisme serà designat pel president o presidenta de la Generalitat entre les set persones proposades.

Gràcies a la pressió de Podem es garantix que l’elecció del president del nou Consell Audiovisual siga independent, cosa impossible d’acord amb la proposta anterior.

Menors en acollida

Preguntes orals. La diputada Fabiola Meco va llançar una sèrie de preguntes al conseller d’Educació, Vicent Marzà, relacionades amb l’educació dels i les menors tutelats, en guarda i en adopció de la Comunitat Valenciana.

 • Què fa la Conselleria d’Educació per millorar l’aprenentatge dels i les menors que provenen del sistema de protecció?
 • Conseller, què fa des de la seua Conselleria per evitar les més que freqüents expulsions de menors en centres escolars i que està molt relacionat amb el que li acabe preguntar? Què fa perquè eixos centres s’adapten a realitats molt dures que porten en les seues motxilles eixos menors? Per què si els centres docents no responen, la pilota passa als educadors dels centres, i les seues ràtios i esquenes, encara vigoroses per voluntarioses, no donen per a tant.
 • Ha pensat des de la seua Conselleria elaborar una guia d’actuació, d’atenció en els centres docents per als i les menors provinents del sistema de protecció? Perquè és obvi que les necessitats dels menors adoptats, acollits o tutelats no són les mateixes.
 • Ha pensat contemplar com obligatòria la formació per a docents perquè necessiten, lògicament, de tots els suports per a complir amb la seua funció?
 • Què fa, Sr. Marzá, des de la seua Conselleria, per afavorir la formació professional de menors amb àmplia ràtio de fracàs escolar? Ha pensat ampliar l’oferta formativa existent a altres més atractives i actualitzades que no siguen l’electrònica i el centre de reforma Els Reiets, sense anar més lluny?
 • Quin treball es realitza des de la seua Conselleria per a la intervenció dels serveis de postadopció en les escoles? En els centres de menors ens diuen que la ràtio del fracàs d’adopció es deixa sentir ja en ells perquè ingressen cada vegada més menors, fins i tot desgraciadament en els de reforma. Què fa vostè respecte d’això?

 

Ocupació en el sector públic

Interpel·lació. Interpel·lació a la Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Publiques, sobre la política general del Consell pel que fa al control de les contractacions de personal i provisió de llocs en el sector públic valencià, formulada pel diputat Antonio Montiel.

“Quina està sent la política del Consell quant al control de les contractacions de personal i la provisió de llocs en el sector públic valencià?”

Moció subsegüent. A col·lació del mateix assumpte, Antonio Estañ i Antonio Montiel van presentar la pertinent Moció subsegüent, amb el contingut següent:

Les Corts insten al Consell a:

 1. Completar, a la major brevetat, el procés de redacció, negociació i publicació oficial de la totalitat de les relacions de llocs de treball en el Sector Públic Instrumental (SPI).
 1. Establir un calendari i un compromís clar per a dur a terme les Ofertes d’Ocupació Públic del SPI que garantisquen l’inici dels corresponents processos selectius dins del present exercici 2018.
 1. Negociar amb les organitzacions sindicals presents en el SPI un marc regulador i un calendari clar per a la renovació i funcionament objectiu i transparent del sistema de bosses de treball per a provisió temporal de llocs.
 1. El Consell retrà comptes del compliment d’esta moció en el termini màxim de tres mesos des de la seua aprovació.

Formació per a persones adultes

Moció subsegüent. Antonio Montiel i Antonio Estañ van presentar la següent moció per a garantir una formació de persones adultes pública i de qualitat.

Les Corts insten al Consell a:

 1. Assumir la promoció d’una Formació de Persones Adultes (FPA) pública, gratuïta, laica, de qualitat, arrelada a la nostra terra i que garantisca la cohesió i la justícia social i el dret a una formació integral al llarg de tota la vida, sense distinció de cap mena i en condicions d’igualtat d’oportunitats.
 1. Garantir el diàleg amb els col·lectius socials implicats en la FPA, i la realització participativa dels diagnòstics i la planificació de les estratégies i polítiques institucionals necessàries. Singularment, la redacció d’un Pla d’Actuacions integrat que incloga un mapa d’intervencions, una programació de les actuacions, establisca les prioritats i la consegüent calendarització i dotació econòmica així com el seguiment i l’avaluació d’aquestes actuacions.
 1. Fer efectius els mecanismes de col·laboració i coordinació real i operativa entre conselleries, com ara les d’Educació, d’Igualtat i Polítiques Inclusives i el departament responsable de les polítiques d’Ocupació, per optimitzar l’oferta d’accions formatives adreçades a la població adulta al llarg de la vida.
 1. Enfortir la implicació de la Generalitat Valenciana en el sosteniment dels centres de FPA de titularitat municipal, la millora dels seus recursos i la coordinació de les activitats del conjunt de la xarxa de centres de titularitat pública.
 1. Rendir comptes a les Corts del compliment d’aquesta resolució en un termini màxim de sis mesos des de la seua aprovació.

 

Bombers forestals

Pregunta oral. La diputada Beatriu Gascó va presentar una pregunta dirigida a la Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes democràtiques i Llibertats publiques sobre el procés d’assumpció dels bombers forestals per part de l’administració.

“En quin punt està el procés d’assumpció dels bombers forestals per part de l’Administració, inclosa l’aprovació del Reglament?”

Violència de Gènere

Pregunta oral. La nostra diputada Cristina Cabedo ha realitzat una pregunta a la Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Publiques en relació amb el col·lapse de la Justícia a Castelló matèria de violència de gènere:

“Quines mesures urgents pensa prendre la Conselleria respecte a la falta de personal per evitar el col·lapse del jutjat de violència sobre la dona de Castelló, un dels més saturats de la Ciutat de la Justícia?”

Abril 2018

Vos fem arribar un resum de les principals iniciatives que han centrat l’activitat parlamentària de les Corts Valencianes a les últimes sessions.

Educació, Igualtat i Polítiques Inclusives.

Moció subsegüent a la interpel·lació a la vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives sobre els protocols d’educació i sanitat de menors tutelats, acollits i adoptats a la Comunitat Valenciana. La moció ha sigut presentada per la diputada de Podem Fabiola Meco i aprovada per unanimitat.

L’acord conté actuacions en dos àmbits. Per un costat reclama que, en matèria d’educació, el protocol incloga mesures que afavorisquen l’escolarització ajustada a l’edat madurativa d’estos menors, la prioritat en la reserva de places per a esta infància i adolescència vulnerable, el suport psicològic o la protecció de la seua identitat. D’altra banda, un protocol sanitari per al que es demanen mesures orientades a la detecció de la disfuncionalitat i el diagnòstic precoç de transtorns mentals o psicològics, i el canvi del número SIP i la unificació de l’expedient mèdic quan es dicte una resolució de desemparament, guarda voluntària o adopció.

 Interpel·lacióal conseller d’Eduació, Investigació, Cultura i Esport sobre la formació de persones adultes (FPA). L’objectiu de la mateixa, formulada pel diputat Antonio Montiel, és preguntar sobre les mesures de la Conselleria per garantir que la formació de persones adultes continue sent pública, gratuïta, laica, de qualitat, arrelada en la nostra terra i que garantisca la cohesió i la justícia social i el dret a una formació integral al llarg de tota la vida.

 Pregunta oral, formulada per la diputada Fabiola Meco, sobre baixes laborals de la Direcció Territorial d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Fabiola Meco: “¿Qué medidas piensa aplicar desde la Conselleria de justícia de la Generalitat Valenciana para que se cubran las bajas del personal de la Dirección Territorial, que inciden directamente sobre los intereses de las niñas y adolescentes que residen en centros públicos, en familias de acogida o preadoptivas?”

 Pregunta oral, formulada pel diputat César Jiménez al conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport sobre el Conservatori Professional de Música Alt Palància.

César Jiménez: “¿Hay posibilidades de que se aplique alguna de las partidas del actual presupuesto a asegurar las clases a esas y esos jóvenes músicos del Conservatorio Profesional de Música “Alto Palancia” a los que el Partido Popular ha dejado tirados?”

Cultura i patrimoni

Moció Subsegüenta la interpel·lació al Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport sobre la política general de la conselleria respecte a la cultura, presentada per la diputada Llum Quiñonero. La moció, que ha inclòs esmenes de PP, PSPV i Compromís, prentén servir d’impuls per a agilitzar i actualitzar les lleis de biblioteques, de la Música i de Patrimoni. El text ha sigut aprovat per unanimitat en la Cambra, comptant finalment amb el compromís de tots els grups a què el seu contingut entre en tramitació en els corts com a Proposició de Llei.

Pregunta oral, formulada per la diputada Llum Quiñonero al conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport sobre la torre de guaita de Pilar de la Horadada.

Llum Quiñonero: “¿Qué medidas se han tomado para poner a disposición de los técnicos de Patrimonio y de la ciudadanía la torre de vigilancia de Pilar de la Horadada, declarada BIC?”

Abril 2018

Resum de les principals iniciatives que han centrat l’activitat parlamentària de les Corts Valencianes a les últimes sessions, en les que gran part del contingut ha estat centrat en els últims avanços en matèria de Sanitat.

Lley de Salut.

Projecte de Lley. Podem incorpora 52 esmenes fonamentals al text definitiu de la Llei de Salut, entre les quals cal destacar que hem afegit un apartat de discapacitat i anul·lat les àrees supradepartamentals de salut. També hem aconseguit incloure un apartat per a la participació ciutadana en este àmbit. En titulars, es podria ressaltar el següent:

 • Nou capítol de Salut Mental i de Diversitat Funcional.
 • Més, molta més participació ciutadana.
 • Acosta la Salut a l’àmbit local.
 • Marca el camí de les reversions futures.

Reversió a públic de la sanitat.

Pregunta al President. La recent desprivatització de l’Hospital d’Alzira és un èxit del poble valencià, de la societat civil i del Botànic. Queden per davant els hospitals de Dénia, Torrevieja, Elx i Manises i Antonio Estañ ha realitzat una pregunta al President per conéixer què farà el Consell per avançar en la recuperació de la Sanitat i dels serveis públics.

Antonio Estañ: “Davant de la reversió de l’Hospital d’Alzira, quines són les properes accions previstes per a revertir la resta de concessions administratives?”

Pregunta oral. Podem ha realitzat una pregunta oral relacionada amb el procés de desprivatització de l’Hospital d’Alzira i les últimes informacions sorgides al voltant de la suposada destrucció de documents.

Daniel Geffner: “Quines accions ha emprés la Conselleria de Sanitat per poder confirmar o desmentir que s’haguera produït en les últimes setmanes eliminació o destrucció d’arxius amb informació clínica i de farmàcia en el Departament de salut de la Ribera i què han revelat les mateixes?”

Seguretat Industrial

Pregunta oral. Podem ha realitzat una pregunta oral relacionada amb el Pla de Foment de la Seguretat Industrial. Aprovat pel Consell al Seminari de Govern de Sagunt, al gener de 2017, el Pla d´Acció per al Foment de la Seguretat Industrial tenia com a objectiu la prevenció i limitació de danys o perjudicis a les persones, béns o al medi ambient, derivats de l’activitat industrial. Així, resulta fonamental detectar i limitar, de forma previa, les causes que originen aquests riscos.

El passat més de maig de 2017, el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, va presentar el Pla d’Acció per al Foment de la Seguretat Industrial com un document de treball consensuat amb organitzacions empresarials, professionals i d´inspecció, el que va permetre marcar unes línies d’acció prioritàries per passar, amb posterioritat i de comú acord, a definir i concretar actuacions. Ara, des de Podem volem conèixer l´estat de desenvolupament d´aquest Pla.

José Almería: “Quin és el grau de desenvolupament i implementació actual del Pla d’Acció per al Foment de la Seguretat Industrial?”

Escoletes

Pregunta Oral. El diputat Cèsar Jiménez ha realitzat una pregunta oral per aclarir el grau de compliment dels drets d’igualtat de tots els xiquets i xiquetes de la Comunitat Valenciana i garantir l’accés igualitari de tots ells a les escoletes enfront d’altres criteris fixats pels ajuntaments.

César Jiménez: “Com es conjugarà l’interés dels municipis per a establir els criteris d’admissió a les escoletes municipals amb la garantia d’un accés igualitari a la població en edat d’incorporar-se a estes escoletes?”

Cultura

Interpel·lació. Podem ha realitzat una interpel·lació al Conseller d’educació, investigación, cultura i esport, encaminada a conèixer la situació de la política de Cultura i la postura del Consell respecte d’això.

Llum Quiñero: “Quina és la política general del Consell d’educació, investigació, cultura i esport respecte a la cultura?”

Març 2018

Vos fem arribar un resum de les principals iniciatives que han centrat l’activitat parlamentària de les Corts Valencianes a les últimes sessions.

Lley electoral.

Proposició de Lley per a la reforma del sistema electoral. L’objectiu d’aquesta Proposició de Llei és millorar la llei electoral per fer-la més proporcional i representativa. Per a això, s’estan estudiant i debatent els següents punts:

 • Rebaixar la barrera electoral al 3% (la Comunitat Valenciana té la barrera més alta, amb un 5%).
 • Vot preferencial i llistes desbloquejades.
 • Llistes cremallera.
 • Primàries obertes.
 • Debats obligatoris en campanya.
 • Mailing unificat en campanya.
 • Facilitats de vot de residents absents.
 • Distribució proporcional dels espais electorals en mitjans de comunicació.
 • Adaptació a l’estatut de 2006.

Infància i Adolescència.

Pregunta oral, interpel·lació i moció subsegüent.Són molts els xiquets i xiquetes que es troben en una situació de vulnerabilitat que no està sent atesa amb la urgència i implicació que requereix per part dels poders públics. Estem parlant del cas de centres de menors, famílies d’acollida i famílies d’adopció. És per això que des del Grup Parlamentari Podem hem elaborat una sèrie de mesures institucionals per posar de relleu aquesta situació: preguntes a la Conselleria corresponent, interpel·lació i moció per després proposar la creació d’un Protocol de sanitat i educació (fins ara inexistent) de cara a l’acolliment i adopció de xiquets i xiquetes que es troben en els centres.

Igualtat de gènere i lluita contra la bretxa salarial.

PNLl, interpel·lació i moció subsegüent. El moment a què assistim és clau per entendre que ha de produir-se un canvi en l’estructura social, cultural, econòmica i política a través del qual les dones se situen en igualtat de condicions i drets que els hòmens. Per consegüent, hem desenvolupat tota una bateria de mesures en esta línia, des de PNLl fins a interpel·lació i la seua subsegüent moció.

A més, és important tindre en compte el que hem fet des que vam arribar a les institucions:

 • Tot just entrar en les institucions, demanem la Comissió d’estudi sobre la situació de violència masclista en la Comunitat Valenciana, germen que donaria com a fruit mesos més tard el pacte autonòmic contra la violència de gènere i masclista.
 • Demanem també agents d’igualtat en tots els centres docents. Per raons de la situació econòmica del País Valencià i, després de les negociacions pertinents amb la Conselleria d’Educació, el que aconseguim és que en compte d’haver-hi agents d’igualtat, s’establira la figura de les coordinadores d’igualtat (professors o professores que ja estan al centre docent i assumeixen la funció d’implementar polítiques d’igualtat en el centre en qüestió amb una formació prècia de 2 hores a la setmana).

Trama Gürtel.

Proposició No de Lley. Sobre el cas Gürtel, hem treballat una PNLl que demana que s’inspeccionen i es revisen tots els contractes d’aquelles empreses relacionades amb la trama que a hores d’ara continuen treballant amb l’Administració Pública.

Puerto Mediterráneo.

Pregunta al President. Li hem preguntat al president respecte del cas de Puerto Mediterraneo (un projecte de macro centre comercial impulsat per una multinacional britànica i dissenyat per a la zona natural de La Mola, en el terme de Paterna, que ja es va anular durant el govern del PP per Il·legal i que sembla que el Govern estaria pensant reprendre). Que el projecte siga legal no és suficient. El model de Puerto Mediterráneo és incompatible amb el model comercial, urbanístic y social del Pacte del Botànic, y es donen tots els indicis per pensar que es tracta d’un autèntic “pelotazo” urbanístic al més pur estil Eurovegas.

Lley de Turisme.

Esmenes. Continua la tramitació parlamentària de la Llei de Turisme i el Grup Parlamentari Podem acaba de presentar una sèrie d’esmenes encaminades a aconseguir la igualtat salarial i laboral entre treballadors, a combatre la precarietat en el sector i a vetlar pel dret al descans dels veïns a fi d’aconseguir un turisme sostenible per a tots i totes.

Contacte: accioninstitucional@cvalenciana.podemos.info