Comissió de Garanties Autonòmica 2018-04-03T21:48:12+00:00

Funció de la Comissió de Garanties

Segons els Estatuts vigents, la Comissió de Garanties Democràtiques és l’òrgan imparcial i independent encarregat de vetlar pels drets de les persones afiliades i normes de funcionament de l’organització d’acord amb l’establit en la normativa de Podemos.

En la pràctica, l’exercici d’aquestes funcions es realitza a través de procediments arreplegats en el propi reglament de la Comissió.

Aquests procediments, en resum, s’inicien a instàncies d’una persona afiliada o inscrita, substanciant-se telemàticament i respectant el principi de contradicció garantint, per tant, que les parts disposen de tots els seus drets per a concloure en diferents tipus de resolucions (des de recomanacions a sancions).

Persones que la componen

Teresa Díaz Oltra
Teresa Díaz Oltra
Irene Silva Martínez
Irene Silva Martínez
Ignacio Góngora Perdido
Ignacio Góngora Perdido
Ana Hervás Alberola
Ana Hervás Alberola
Julio Alejandro Vicente Mateo
Julio Alejandro Vicente Mateo
Belen Gassol Arteaga
Belen Gassol Arteaga

Reunions

La Comissió de Garanties Democràtiques es reuneix presencialment cada dues setmanes aproximadament. A més i diàriament, la Comissió empra el seu propi canal de telegram per a resoldre qüestions urgents, dubtes, etcètera, a aquest efecte de portar un control exhaustiu de tots els assumptes que entren en el correu de la Comissió.

Principalment, en aquestes reunions presencials, s’estudien els expedients instruïts pels diferents membres de la Comissió sent resolts per les diferents Comissions de Deliberació i Decisió que es constitueixen en cada reunió. Les decisions sobre els expedients es prenen per majoria sent, quasi sempre, adoptades per unanimitat (únicament s’ha emès un vot particular fins avui respecte a una consulta).

Així mateix, es resol qualsevol altra qüestió que puga ser rellevant en relació a la Comissió com, per exemple, l’actualització del seu canal de telegram, el repartiment d’expedients, redacció de comunicats, etcètera.

Finalment, es redacten les actes de totes les reunions i s’ha acordat, per aquesta Comissió, que siguen públiques i es difonguen en el canal de telegram de la Comissió sempre que es respecte el contingut en la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

Constitució

La Comissió de Garanties Democràtiques de la Comunitat Valenciana es va constituir en data 1 de juny de 2017 amb els següents membres triats per la II Assemblea Ciutadana Autonòmica: Teresa Díaz, Irene Silva, Ignacio *Góngora, Ana Hervás, Julio Alejandro Vicente i Belén Gassol.

En data 19 de juliol de 2017 es remitent, per aquesta Comissió, Decisió respecte al forme expedient CV170004 per la qual s’insisteix en la nostra vàlida constitució. Aquesta constitució va ser confirmada per la Comissió de Garanties Democràtiques Estatal en data 1 d’agost de 2017.

Comisions

És destacable, així mateix, el treball dels membres de la Comissió en les diferents comissions (sobretot d’índole electoral) tenint en compte que les seues funcions se centren en la resolució de possibles controvèrsies. Així, destaca la labor en la revisió del reglament per a l’elecció de representants de Cercles en el CCV o en el propi comitè.

Segons el Reglament per als Processos Interns Municipals, un membre de la Comissió haurà d’integrar-se en el Comitè Electoral i igualment pot dir-se de la Trobada Valenciana i del Comitè de Selecció conforme al Document Organitzatiu Autonòmic.

Recordar que la Comissió de Garanties Democràtiques actua com a segona instància en qualsevol matèria relacionada amb processos electorals interns.

Avaluació

Quant a les conclusions sobre el funcionament d’aquesta Comissió, podem destacar:

  • El treball en equip que porta realitzant aquesta Comissió des del seu inici.

  • La labor que ha realitzat resolent dubtes de qualsevol persona inscrita o òrgan en la interpretació respecte a l’aplicació del document organitzatiu autonòmic i els estatuts.

  • El foment d’instruments com les decisions o consultes enfront de les sancions. És a dir, l’aplicació del principi d’intervenció mínima en l’àmbit intern del partit.

  • La comunicació constant amb altres Comissió de Garanties Democràtiques incloent la Comissió Estatal.

Resolució d’Expedients

Des de la nostra constitució en 2017 i a dia d’avui, s’han resolt més de 30 expedients.

Aquests procediments han tingut els següents tipus de resolució:

  • Arxiu: 21

  • Decisió: 5

  • Consulta: 2

  • Desistiment: 1

  • Sanció: 3